Ja està Valencia de festes,
Sant Josep somriu dijós
j’acaba esta nostra Falla
mostrant dalt d’ella orgullosa
pa gloria de esta barriá
ninots de cara xistosa.

Tots presenten pinta lletja
demostrant guasa i orgull
rodejats de bon veinat
con la Creu i Sant Antoni
on se menja el bon porrat
qu’es llepolia d’ensomni.

Nostra falla es falla antiga
monument de gracia i sal
no com eixes de hui en dia
que costen un dineral.
Pasant per el costat d’ella
respires Valencia a ple
l’azar, la barraca,
el sol clar i el Micalet.

Esclafitjen trons i traques
i la Fallera Major
sircundà de Cort graçiosa
brillant com cosa divina
pareix joia de bon or
rodejá de perla fina

No son els festers de menos
plens de fe i bon humor
ja riguentse o discutint
mes que hi haxca topetia
el denou de març s’en va
quedant la valencianía.

Nostra falla es falla antiga
monument de gracia i sal
no com eixes de hui en dia
que costen un dineral.
Pasant per el costat d’ella
respires Valencia a ple
l’azar, la barraca,
el sol clar i el Micalet.